Strategic Partner
Presenting Partner
Strategic Partner
Organised By
Organised By

Dr. Marwan Al Kaabi

Dr. Marwan Al Kaabi

Acting Chief Executive Officer

Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC)